Babywarma Clownfish

/Clownfish
BWRB05-06
 • EAN 5060150984297
 • 0 - 6 maanden
 • 3 - 7 kg

BWRB05-12
 • EAN 5060150984303
 • 6 - 12 maanden
 • 7 - 12 kg

BWRB05-24
 • EAN 5060150984310
 • 12 - 24 maanden
 • 12+ kg

Babywarma Strawberry

/Strawberry
BWRB06-06
 • EAN 5060150983672
 • 0 - 6 maanden
 • 3 - 7 kg

BWRB06-12
 • EAN 5060150983689
 • 6 - 12 maanden
 • 7 - 12 kg

BWRB06-24
 • EAN 5060150983696
 • 12 - 24 maanden
 • 12+ kg

Babywarma Polka Dot

/Polka Dot
BWRB07-06
 • EAN 5060150984723
 • 0 - 6 maanden
 • 3 - 7 kg

BWRB07-12
 • EAN 5060150984730
 • 6 - 12 maanden
 • 7 - 12 kg

BWRB07-24
 • EAN 5060150984747
 • 12 - 24 maanden
 • 12+ kg

Babywarma Fergal and Crabby

/Fergal and Crabby
BWR20-06
 • EAN 5060150987014
 • 0 - 6 maanden
 • 3 - 7 kg

BWR20-12
 • EAN 5060150987021
 • 6 - 12 maanden
 • 7 - 12 kg

BWR20-24
 • EAN 5060150987038
 • 12 - 24 maanden
 • 12+ kg

Babywarma Otto and Mishell

/Otto and Mishell
BWR21-06
 • EAN 5060150987045
 • 0 - 6 maanden
 • 3 - 7 kg

BWR21-12
 • EAN 5060150987052
 • 6 - 12 maanden
 • 7 - 12 kg

BWR21-24
 • EAN 5060150987069
 • 12 - 24 maanden
 • 12+ kg

Babywarma Characters Navy

/Characters Navy
BWR22-06
 • EAN 5060150987076
 • 0 - 6 maanden
 • 3 - 7 kg

BWR22-12
 • EAN 5060150987083
 • 6 - 12 maanden
 • 7 - 12 kg

BWR22-24
 • EAN 5060150987090
 • 12 - 24 maanden
 • 12+ kg

Babywarma Mia

/Mia
BWR25-06
 • EAN 5060150982385
 • 0 - 6 maanden
 • 3 - 7 kg

BWR25-12
 • EAN 5060150982392
 • 6 - 12 maanden
 • 7 - 12 kg

BWR25-24
 • EAN 5060150982408
 • 12 - 24 maanden
 • 12+ kg

Babywarma Characters Pink

/Characters Pink
BWR27-06
 • EAN 5060150982415
 • 0 - 6 maanden
 • 3 - 7 kg

BWR27-12
 • EAN 5060150982842
 • 6 - 12 maanden
 • 7 - 12 kg

BWR27-24
 • EAN 5060150982422
 • 12 - 24 maanden
 • 12+ kg